Tài liệu “so sánh kinh tế Bắc – Nam Việt Nam” giai đoạn 56-60 của CIA

0

Những con số đáng chú ý được thống kê trong tài liệu “So sánh kinh tế Bắc- Nam Việt Nam” của CIA (A comparison of economies of North and South Vietnam, Dec 1961).

Chú ý: CIA xác nhận số liệu cơ bản do miền Bắc công bố không khác biệt nhiều so với số liệu do CIA tính kiểm.

CIA SO SÁNH BẮC- NAM GIAI ĐOẠN 56-60

* Kiểm soát nền kinh tế:

– Bắc: Kế hoạch tập trung;

– Nam: Cũng có kế hoạch 5 năm, và “tất cả các quyết định quan trọng và nhiều quyết định chi tiết về kinh tế phải hỏi trực tiếp tổng thống Diệm”.

* Dân số 1960:

– Bắc: 16 triệu.

– Nam: 14,1 triệu.

* Tổng sản lượng quốc gia (GNP – Gross National Product) 1960:

– Bắc: 1,11 tỷ USD; bình quân 70 USD/ người.

– Nam: 1,54 tỷ USD; bình quân 110 USD/ người.

* Tăng trưởng trung bình GNP/ năm:

– Bắc: tăng 8% (công nghiệp tăng 26%, nông nghiệp tăng 5%).

– Nam: tăng 8% (công nghiệp tăng 21%, nông nghiệp tăng 7%).

* Tăng trưởng trung bình GNP/ người/ năm:

– Bắc: tăng 5%.

– Nam: tăng 6%.

* Công nghiệp:

– Bắc: Tỉ trọng thủ công nghiệp (trong cơ cấu công nghiệp) giảm còn dưới 50% vào năm 59; là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu xi măng đứng đầu Đông Nam Á. Sản lượng điện gần 75% của miền Nam, trong đó 80% sử dụng cho công nghiệp.

– Nam: Tỉ trọng thủ công nghiệp trên 50%. Hơn 50% sản lượng điện sử dụng cho tiêu thụ.

* Nông nghiệp:

– Cải cách ruộng đất ở miền Bắc: 800.000 ha cho hơn 1 triệu người (số liệu của Việt Nam là cho 2 triệu người).

– Cải cách điền địa ở miền Nam: 400.000 ha cho 100 nghìn người.

XUẤT NHẬP KHẨU 1960:

* Xuất khẩu:

– Bắc: Xuất 60,6 triệu USD (riêng gạo là 550 ngàn tấn), nhập 97,1 triệu USD.

– Nam: Xuất 84,1 triệu USD (riêng gạo là 340 ngàn tấn), nhập 239,5 triệu USD.

* Nhập khẩu cho tiêu dùng 1960:

– Bắc: 10% tổng nhập khẩu (giảm dần từ 55% vào năm 1955).

– Nam: Gấp 10 miền Bắc về giá trị.

* Nhận viện trợ kinh tế cả giai đoạn 1955-1960:

– Bắc: 944 triệu USD; 70% được sử dụng cho tái thiết và củng cố sản xuất.

– Nam: 1,44 tỷ USD; 75% được sử dụng cho nhập khẩu.

* Nhận viện trợ kinh tế năm 1960:

– Bắc: 4% GNP (giảm dần từ 15% năm 1956).

– Nam: 10% GNP.

* Đầu tư tài sản cố định 1960:

– Bắc: 191,3 triệu USD (17% GNP).

– Nam: 134,1 triệu USD (9% GNP).

* Phân bổ đầu tư tài sản cố định Giao thông – Công nghiệp – Nông nghiệp – Đầu tư khác (chi tiêu chính phủ, văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế, tài chính và thương mại, nhà ở…):

– Bắc: 18%- 44%- 17%- 21%.

– Nam: 30%- 20%- 28%- 22%.

* Tiêu dùng/người của năm 1959:

– Bắc: 161 kg gạo; 1,2 kg đường; 5 m vải.

– Nam: 234 kg gạo; 8,2 kg đường; 10,5 m vải.

* Xây dựng nhà ở mới tại đô thị 1958-1959:

– Bắc: 600.000 m2.

– Nam: 826.000 m2.

[Tham khảo]:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *